หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน

ส.23101: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมป.6
 
ชื่อหลักสูตร : ส.23101:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมป.6
ผู้สร้างหลักสูตร : taifun
ระยะเวลา : 65 วัน

เนื้อหา :
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมืเอง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาต่าง ๆ
2. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
3. เพื่อเข้าใจหลักพื้นฐานในการดำรงชีวิตสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศของตนเอง
5. เข้าใจและมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
ช่วงชั้นที่ 2

เอกสารอ้างอิง :
หนังสือสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม ป.6

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 taifun
-

Copyright © 2009 โรงเรียนณัฐญาศึกษา, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0